Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Titel

wzo Sint-Amandsberg: opvolging 9 signalen

Hoofdtekst

Signaal: ​De nood en de wil tot overleg tussen scholen en hulpverleners is aanwezig. maar er heerst heel veel onduidelijkheid over wat wel mag gedeeld worden van informatie en wat niet (in kader van beroepsgeheim).

Opvolging:

 • Extern is het aanbod van brugfiguren en zorgcoördinatoren een oplossing - zij kunnen dit thema op tafel leggen.
 • Dit signaal neemt de signaalcoördinator mee naar werkgroep Signalen.
 • Dit signaal werd opgenomen bij de beleidsknelpunten vanuit het regisseursoverleg
 • de werkgroep armoede op school komt terug samen, er is het OCMW-project kinderarmoede en het Forum Kinderarmoede
 • Op BS De Toverberg wordt vanuit het Huis van het Kind een project gestart om welzijn binnen te brengen op school.

Signaal: Het aanbod van scholen om tussen te komen in de schoolkosten van ouders met een gering inkomen of met financiële problemen, is onvoldoende gekend bij hulpverleners en ouders.

Opvolging:

 • Meer bekendmaking over bijv. middelen van het sociaal steunfonds en wat er precies mee gebeurt door de scholen. Eén procedure voor alle scholen uitwerken waarbij een tussenkomst wordt voorzien voor mensen met te hoge schoolkosten.
 • Dit signaal neemt de signaalcoördinator mee naar de werkgroep Signalen.
 • Dit signaal werd opgenomen in de Signalenbundel 2014 p 28 'uitgesloten voor schooltoelagen en door het Sociaal Steunfonds'
 • Er is hulp bij en automatische toekenning schooltoelage en de werkgroep armoede op school komt terug samen

Signaal: Als opvoedingsproblemen of het gedrag van de puber te problematisch wordt, is er het aanbod van de Geestelijke Gezondheidszorg, maar de wachtlijsten zijn te lang.

Opvolging:

 • Psychologische dienst OCMW Gent bevestigt signaal.
 • Dit signaal neemt de signaalcoördinator mee naar de werkgroep Signalen.
 • Dit signaal werd mee opgenomen in de Signalenbundel 2014 p  19, 'Geestelijke gezondheidszorg niet voor iedereen'
 • Ondertussen is er het aanbod van TEJO in Gent: psychische hulpverlening tav kinderen en jongeren (Nieuwland)

Signaal: Toeleiders/doorverwijzers zijn onvoldoende op de hoogte van het aanbod aan vrijetijdsbesteding voor kinderen op de wijk en daarbuiten (bv aanbod vanuit de mutualiteiten)en de mogelijke tussenkomsten daarin - eventueel digitaal verspreiden naar hulpverleners.

 
Opvolging:
 • Dit signaal is verwerkt in de opbouw en implementatie van de Uitpas. 

Signalen: Heel wat jongeren lopen op straat omdat ze na een problematische schoolloopbaan niet meer ingeschreven raken in een school. De wil in verschillende organisaties (politie, straathoekwerk, CLB, …)om dit aan te pakken is er wel, maar structureel aanbod ontbreekt. + Het feit dat er in secundaire scholen geen brugfiguren werken die de brug kunnen slaan tussen allochtone ouders en de school wordt als een gemis ervaren. 

Opvolging:

 • Deze signalen worden meegenomen naar Steunpunt Leerrecht en Leerplichtbegeleiding.
 • Toppunt werkt daarrond.

Signaal: Vraag naar tolken is groter dan het aanbod van TGV, zowel naar courante als naar niet courante talen.

Opvolging:

 • Na bespreking in de werkgroep Signalen wordt het signaal zo meegenomen.
 • Dit signaal werd opgenomen in de Signalenbundel 2014 p 26 'De tendens om sociaal tolken af te bouwen'

Signaal: Er is een groot aanbod van diensten waar ouders met opvoedingsvragen terechtkunnen, maar het feit dat er geen decentraal aanbod in de wijk is, wordt als een hiaat aangevoeld.

Opvolging:

 • Dit signaal wordt meegenomen naar de werkgroep Signalen door de signaalcoördinator in het thema 'toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg'.

Signaal: Ouders hebben behoefte aan een informele praatgroep dichtbij hun buurt om over het gedrag van hun pubers te kunnen spreken.

Opvolging:

 • Vroegere acties van de Psychologische dienst OCMW Gent tot het installeren van praatgroepen sloegen niet aan bij de burger.

   Verloopt

 

Bijlagen

Gemaakt om 18/02/2014 14:34 door Vandepoele Bert
Laatst gewijzigd op 8/07/2015 15:16 door Van Elslander Michèle