Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Titel

Platform Hulpverlening Gentbrugge - Ledeberg: opvolging 10 signalen

Hoofdtekst

1.      Parkeer- en mobiliteitsprobleem. 

 • Opvolging: Dit signaal doorgeven aan de Stad Gent dienst Mobiliteit.

 

a.      Met de Welzijnsknoop in Ledeberg, de vele diensten, medewerkers en bezoekers, zal er een enorm parkeerprobleem komen.  Dit werd door het WGC bij aanvang al gesignaleerd aan het gemeentebestuur, gezien vastgesteld werd dat de oorspronkelijk voorziene ondergrondse parking om budgettaire redenen geschrapt werd.  Recent werd nogmaals een schrijven gericht naar diensthoofd OCMW en schepen Watteeuw.

 

b.     De mobiliteit vanuit Ledeberg via het openbaar vervoer is niet evident: bv om het UZ te bereiken, AZ St.-Lucas.  Reden: men moet steeds centraal naar Zuid of St.-Pietersstation.  Er is nood aan een “cirkellijn” in Gent van De Lijn langs de ring, zonder eerst centraal naar centrum te moeten gaan.  Nu teveel naar het stadcentrum georiënteerd.

 

c.      Veel voetpaden in Ledeberg en Gentbrugge verkeren in slechte toestand waardoor minder mobiele mensen minder snel uit hun woning zullen komen.

 

d.     De ontmoetingsruimte is niet zo toegankelijk in Ledeberg: ligt aan de buitenzijden en niet centraal.  Hier wordt aan gewerkt via Ledeberg Leeft (GGW)

 

e.     Agressie in het verkeer: nog recent was medewerker getuige van agressie in Ledeberg bij verkeersongeval.  Hoe kunnen we zorgen voor meer verdraagzaamheid?

 

2.      Vraag aan Lokaal Sociaal Beleid om nog meer terugkoppeling te krijgen over wat gebeurt met de signalen. Vermoedelijk zal dit beter zijn nu timing signalenbundel niet meer jaarlijks is en dus meer tijd voor opvolging.  Opvolging: De signaalcoördinator probeert dit beter te doen. Ook het regisseursoverleg en deze pagina werden hiervoor opgericht.

Ondertussen werden reeds bij meer dan de helft van de Signalen 2014 'serieuze' stappen gezet.

 

3.      Eerstelijnszorg:

Cfr verslag van het vorige Platform: we stellen vast dat steeds meer diensten het eerstelijnswerk verlaten en zich richten op regie-functie en samenbrengen van partners, netwerk creëren.  Probleem is dat het moeilijk wordt om een netwerk te creëren als er nog weinig partners zijn die daadwerkelijk werken met de cliënten.  Dit werd vorige keer al gesignaleerd bij voorstelling DOP-teams, maar is voor nog diensten zo, bv Comité Bijzondere Jeugdzorg: moeilijker toegankelijk en minder begeleidingen.  Opvolging: Dit signaal neemt de signaalcoördinator mee naar de werkgroep Signalen.

 • Dit signaal werd opgenomen in de Signalenbundel 2014 p22 'Waar is het eerstelijnswerk naartoe ?
 • Dit signaal komt doorheen de volledige signalenbundel als rode draad naar boven en zal daarom prioritair worden opgepakt door de Cel Lokaal Welzijnsbeleid en de Klankbordgroep van derde-organisaties.
 • We zien dat het eerstelijnswerk in een andere vorm en door andere diensten/organisaties terug wordt aangeboden. Enkele voorbeelden: de goed uitgebouwde Dienst Outreachend werken binnen het departement Welzijn en Samenleven van de Stad Gent met straathoekwerkers, buurtstewards, schoolspotters, Op-Stap-medewerkers. Daarnaast werkt er ook iemand van OCMW Ouderenzorg outreachend bij een 2-tal federaties van etnisch-culturele verenigingen (CDF en TUB), medewerkers van Mobil Teams gaan langs op onthaalmomenten van 2 KRAS-diensten, ...

 

Er is daarnaast ook nood aan “coaches” die effectief mee gaan naar diensten ipv enkel diagnoses te stellen en mensen adres te bezorgen.  In de praktijk geraken mensen vaak niet tot de juiste dienst.  Opvolging: Dit signaal neemt de signaalcoördinator mee naar de werkgroep Signalen. Binnen OCMW Gent is er het project 'Sociale Gidsen' dat tegemoet komt aan deze behoefte. Nu is dit nog in pilootfase. Binnenkort wordt dit uitgebreid naar alle welzijnsbureaus van OCMW Gent.

 

4.      Er werden in het verleden reeds signalen gegeven rond huisvesting:  deze werden reeds doorgegeven aan de signalenbundel via WGC Botermarkt, maar worden nog eens opgenomen:

 

·         Tekort aan betaalbare huurwoningen en kwaliteitsvolle woningen.  Op korte termijn iets vinden is quasi onhaalbaar!   Probleem in Ledeberg en Gentbrugge, maar algemeen in Gent. Opvolging: Dit signaal neemt de signaalcoördinator mee naar de werkgroep Signalen.

 • Dit signaal werd opgenomen in de Signalenbundel 2014 p 9 'goedkopere' koop- en huurwoningen zijn schaars en té duur. 
 • OCMW Gent heeft sinds 1 januari 2015 een systeem ingevoerd waarmee een groter aantal minder begoede ouderen in een assistentiewoning terecht kunnen, en dit via een verhoogde financiële ondersteuning.

 ·         Vanuit woonzorgzone Ledeberg en buurtteam Ledeberg: heel wat senioren het moeilijk hebben om hun verhuis te coördineren. Het is gewenst dat er een instantie zou bestaan die hiervoor kan instaan - Opvolging: Dit signaal neemt de signaalcoördinator mee naar de werkgroep Signalen.

 • Dit signaal werd opgenomen in de Signalenbundel 2014 p 24 'verhuisdraagkracht gevraagd'

5.    Leegstand sociale woningen:

 

Soms houden mensen hun officieel adres van sociale woningen, terwijl ze in de praktijk samenwonen of geregeld bij hun partner, vriend of kennis verblijven.  Mensen zijn niet snel geneigd om te verhuizen of bij partner officieel in te trekken omdat ze dan als samenwonend beschouwd worden waardoor het inkomen daalt.  Het zou goed zijn dat hiervoor oplossing komt, gezien realiteit is dat deze relaties niet altijd partnerrelaties zijn, waardoor inkomen niet gedeeld wordt. Opvolging: Dit signaal neemt de signaalcoördinator mee naar de werkgroep Signalen.  

 • Dit signaal werd opgenomen in de Signalenbundel 2014  p 10 'samenwonen met vervangingsinkomen wordt ontmoedigd'
 • Voor deelnemers aan het project 'Hospitawonen 55+' blijft het leefloon van een alleenstaande als alleenstaande behouden bij samenwonen.


6.      Samenlevingsproblemen: stigma tav groepen bv dé Bulgaren.  Via diversiteitsproject Platform proberen we ander klimaat te creeëren en te sensibiliseren. Opvolging: Dit signaal wordt door de signaalcoördinator meegenomen naar de werkgroep Signalen. 

 • Dit signaal werd opgenomen in de Signalenbundel 2014 p 33 'minderheidsgroepen hebben vooroordelen tegenover elkaar'

 

7.      Nieuwe EU-burgers:  blijft een moeilijke groep die vaak uit de boot valt; wordt soms afgewimpeld door diensten, hebben onzeker statuut.  Ook op basis van gezondheidszorg is er veel onduidelijkheid door hun statuut (Europese ziekteverzekeringskaart).  Er wordt binnen SOGA gekeken of er voor de kinderen een uitzondering kan komen zodat recht op gezondheidszorg gegarandeerd wordt.  Opvolging: Dit signaal kent zijn weg binnen SOGA.


 •  Dit signaal werd opgenomen in de Signalenbundel 2014 p 18 'Geen recht op maatschappelijke dienstverlening leidt tot schrijnende situaties voor kinderen' en p 17 'geen recht op maatschappelijke dienstverlening brengt volksgezondheid in gevaar'.
 • Grondwettelijk arrest 6/14 waardoor mensen met bijlage 19 vanaf 27/7/2014 wel dringende medische hulp kunnen krijgen via het OCMW
 • Werkgroep medicatie binnen SOGA
 • vraag Opre Roma aan Gezondheidsdienst: sensibiliseringscampagne rond medicatie op voorschrift en belang vaste huisarts
 • Kwetsbaar zwanger in gent (17/10/2014): nood aan prenatale zorg voor precaire doelgroep-projectoproep KBS, informeren vroedvrouwen - doorverwijzen 1ste lijn

8.      Geestelijke gezondheidszorg:  het is goed dat de eerstelijnspsycholoog van de Woonzorgzone er is.  Er blijft nood aan toegankelijke eerstelijnspsychologen die in de wijk werken.  Nood aan een gesubsidieerd en structureel kader. Opvolging: Dit signaal neemt de singaalcoördinator mee naar de werkgroep Signalen + kent zijn weg al gedeeltelijk.

 • Dit signaal werd opgenomen in de Signalenbundel 2014 p 19 'Geestelijke gezondheidszorg niet voor iedereen'
 • rondetafelgesprek rond laagdrempelige GGZ op 25/9, project Veerkracht Stad Gent met psycho-educatieve sessie in de wijken, TEJO (therapeuten voor jongeren) Gent gestart in oktober, samenwerking KRAS-diensten en mobiele teams vanaf januari 2015 waarbij een hulpverlener van het Mobil Team regelmatig langs gaat tijdens de onthaalmomenten van 2 KRAS-diensten o.a. Toontje in Gentbrugge, themawandeling laagdrempelige GGZ op 5/12
 • intervisie-sessies in Ledeberg-Gentbrugge om hulpverleners te versterken in het omgaan met mensen met psychische problemen: onder begeleiding van psychiater Anita De Winter, op 3/3, 7/4 en 6/10. Inschrijven via Leen De Roo.


 

9.      Eenzaamheid blijft een knelpunt met soms gekoppeld: verborgen armoede. Opvolging: Binnen OCMW Gent heeft men een project dat werkt rond eenzaamheid bij ouderen.

 

10.  Afvalbeleid en sluikstorten:  groot probleem, zeker in Ledeberg. Opvolging: Contact opnemen met Ine Ruttens van de Milieudienst hiervoor: Ine.Ruttens@Gent.be . Zij doen hiervoor al acties binnen twee wijken (Sint-Amandsberg en ...)

Verloopt

 

Bijlagen

Gemaakt om 18/02/2014 15:01 door Vandepoele Bert
Laatst gewijzigd op 8/07/2015 15:10 door Van Elslander Michèle